prywatny-zlobek-chorzow-LOGO

1. Dziecięca akademia edukacji i zabawy „ Oxfordzik” mieści się przy al. Harcerskiej 3b w Chorzowie.
2. Dziecięca akademia edukacji i zabawy „ Oxfordzik” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 6 m-ca życia do 3 lat.
3. W Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik” zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00– 17.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia, Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Po uprzednim uzgodnieniu z personelem możliwość pobytu dziecka dłużej za dodatkową opłatą ( wg cennika). Ponadto w ciągu roku 3 lub 4 dni Dziecięca akademia edukacji i zabawy „ Oxfordzik” może być nieczynna ( z przyczyn niezależnych od nas)- informacja o terminie zamknięcia zostanie podana najpóźniej na tydzień przed datą zamknięcia na stronie internetowej oraz w Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”.
Dziecięca akademia edukacji i zabawy „ Oxfordzik”, po uprzednim powiadomieniu Rodziców, zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki w okresach między świątecznych, jeżeli liczba zgłoszonych Dzieci na dyżur będzie mniejsza niż 10.
4. Pracą Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik” kieruje Dyrektor.
5. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje wskazany przez niego pracownik .
6. Dyrektor sprawuje nadzór nad realizacją zadań żłobka , czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa, koordynuje opiekę nad dziećmi, współpracuje z Rodzicami.
7. Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”.
8. Dyrektor przyjmuje w godzinach pracy.
9. Wymiar czasu pracy w Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik na poszczególnych stanowiskach ustala Dyrektor .
10. Personel zobowiązany jest do przestrzegania: ustaleń wewnętrznych, ustalonego porządku, instrukcji obowiązujących w placówce, ustalonego czasu pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”, tajemnicy służbowej.
11. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wyprawki – ubranko na zmianę, pieluszki, papcie i inne niezbędne akcesoria) oraz do udzielenia pracownikom informacji ważnych ze względu na dobro i bezpieczeństwo dziecka ( choroby, trudności dziecka, alergie, zwyczaje dziecka).
12. Dziecko może być odebrane wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz przez osoby pisemnie upoważnione przez rodziców do jego odbioru. Nie ma możliwości udzielenia upoważnienia telefonicznie.
13. Dziecko nie może zostać odebrane przez osobę pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W sytuacji gdy osoba w stanie nietrzeźwym zgłosi się po dziecko, Dziecięca akademia edukacji i zabawy „ Oxfordzik” zatrzyma dziecko do czasu odebrania go przez inną osobę upoważnioną.
14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dzieci.
15. Personel podejrzewając, że dziecko jest chore, nie przyjmuje dziecka pod opiekę. W takiej sytuacji dziecko może być przyjęte wyłącznie na podstawie aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że może przebywać w grupie innych dzieci, nie stwarzając zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.
16. Personel nie podaje lekarstw dzieciom.
17. W razie choroby dziecka, powiadomieni rodzice zobowiązani są do odebrania malucha w przeciągu dwóch godzin od momentu otrzymania takiej informacji.
18. Dziecięca akademia edukacji i zabawy „ Oxfordzik” zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy małego dziecka i dostosowane do wieku oraz możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
19. W celu zapisania dziecka do Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik” rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 500 zł.- tylko to gwarantuje miejsce w grupie stałej. Wpisowe jest jednorazową, bezzwrotną opłatą.
Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna w momencie rezygnacji przez rodziców .
Wpisowe podlega zwrotowi, jeśli zaistnieją okoliczności leżące po stronie Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „OXFORDZIK” lub wynikające ze zdarzeń niezależnych od placówki, a powodujących jej zamknięcie.
20. Opłata za pobyt dziecka naliczana jest wg cennika na aktualny rok szkolny dostępnego na stronie internetowej.
21. Opłaty za pobyt dziecka będą płatne z góry, na konto lub osobiście najpóźniej do 5-ego dnia każdego miesiąca.
22. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”” tj. do godz. 17.00 spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty naliczanej wg cennika i płatne oddzielnie.
23. Dzieci mają ubezpieczenie NNW.
24. Nieobecność dziecka nie zwalnia od obowiązku stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.
25. W przypadku zmiany adresu zamieszkania rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia o zaistniałej sytuacji.
26. Rodzice/opiekunowie prawni oddając dziecko pod opiekę Dziecięcej akademii edukacji i zabawy„ Oxfordzik” akceptują warunki niniejszego regulaminu.
27. Pracownicy Dziecięcej akademii edukacji i zabawy „ Oxfordzik”” zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki. 
28. W przypadku rezygnacji ze żłobka lub wygaśnięcia umowy Rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka z naszego żłobka w ciągu 14 dni. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne.